ثبت و رجیستری گوشی مسافری و بدون کد (تا آخر اردیبهشت)