آرشیو رام های مرتبط با: اسند G525

G525-u00

توجه داشته باشید که در پکیج زیر دو بیلد متفاوت قرار دارد که بیلد C00B191 روی بیلد های زیر نصب می شود: C00B190C00B189 بیلد C00B189 روی بیلد های زیر نصب می شود: C00B188C00B187C00B186C00B185C00B183C00B182